Specialty Coffee Association Course.

เพราะ Sensory Skill คือจุดเริ่มต้นของ ทุกสิ่ง ในการเรียนรู้ ศึกษา และพัฒนาทักษะที่เกี่ยวกับกาแฟทั้งหมด

CSP หรือ Coffee Skill Program Module คืออะไร?

การเรียนและสอบในหลักสูตร CSP ของ SCA นั้น ในแต่ละหลักสูตรจะเรียกว่า Module โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับด้วยกันคือ Foundation ระดับเริ่มต้น , Intermediate ระดับกลาง และ Professional ระดับสูง ผู้เรียนจะต้องเรียนและสอบให้ผ่านตามขั้นลำดับโดยเริ่มจาก Foundation เป็นต้นไป รายละเอียดแต่ละระดับตามข้อมูลด้านล่างนี้

Sensory Skill คืออะไร?

การที่เราจะสามารถรับรู้คุณภาพของ รสชาติ และ กลิ่น ของกาแฟได้อย่างถูกต้องมาตราฐานโลก Specialty Coffee Association (SCA) นั้นจำเป็นจะต้องมีการเรียนรู้ที่ถูกต้อง รวมถึงการฝึกฝนทักษะด้านประสาทการรับรส กลิ่นได้อย่างแม่นยำ จำเป็นจะต้องเรียนและทำการทดสอบเพื่อประเมินทักษะว่าเราสามารถแยกแยะทั้ง Taste Note , Aroma ของกาแฟตัวนั้นได้ถูกต้องหรือไม่

หลักสูตรของ SCA นั้นเป็นมาตราฐานโลกที่ทั่วโลกให้การยอมรับ และที่สำคัญเมื่อสอบผ่านแล้ว ผู้เรียนจะได้รับ Certificate จากทาง SCA (เป็น Cert. จากอเมริกา) โดยตรงเพื่อรับรองทักษะด้าน Sensory Skill ในแต่ละระดับ

ทำไม Sensory จึงสำคัญ เพราะว่าไม่ว่าคุณจะเรียนรู้ในด้านไหนของกาแฟ เช่น Roasting, Brewing, Cupping, Barista ก็ล้วนจะต้องใช้ทักษะด้านนี้ทั้งหมด ถือว่า Sensory Skill คือกระดุมเม็ดแรกก็ว่าได้

หากสนใจรายละเอียดต่างๆท่านสามารถอ่านได้ด้านล่างนี้

SCA Sensory Skill – Foundation Level.

เนื้อหาที่สอน : ภาษาไทย
ระยะเวลาเรียน : 1 วัน 10.00 น. – 18.00 น.
ราคารวมค่าสอบแล้ว (Exam Fee) 1 ครั้ง
กรณีสอบไม่ผ่าน : เสียค่าสอบครั้งละ 1,000 บาท ไม่เกิน 3 ครั้ง
ราคาไม่รวม VAT : 23,500 บาท (SCA Member Only)

SCA Sensory Skill – Intermediate Level.

เนื้อหาที่สอน : ภาษาไทย
ระยะเวลาเรียน : 2 วัน
ราคารวมค่าสอบแล้ว (Exam Fee) 1 ครั้ง
กรณีสอบไม่ผ่าน : เสียค่าสอบครั้งละ 1,000 บาท ไม่เกิน 3 ครั้ง
ราคาไม่รวม VAT : 32,000 บาท (SCA Member Only)

SCA Sensory Skill – Combo Foundation + Intermediate.

เนื้อหาที่สอน : ภาษาไทย
ระยะเวลาเรียน : 2 วัน + สอบ 1 วัน
ราคารวมค่าสอบแล้ว (Exam Fee) 1 ครั้ง
กรณีสอบไม่ผ่าน : เสียค่าสอบครั้งละ 1,000 บาท ไม่เกิน 3 ครั้ง
ราคาไม่รวม VAT : 40,000 บาท (SCA Member Only)

Sensory Skill Course Outline.

ผู้สอน
AST : Mr. Suriya Deeoun

Authorized SCA Trainer
Q Grader 2022-2025

การเรียนและสอบในหลักสูตรใบ Certificate ของ SCA หรือ Specialty Coffee Association นั้น จะต้องเรียนและสอบกับ AST (authorized SCA trainer) ที่มี License ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ผู้เรียนสามารถตรวจสอบชื่อผู้สอนที่มี License หรือไม่ ได้จากเว็บ https://specialtycoffee.my.site.com/s/ast-map